Drosia Sunrise Residences less than 3 kilometres to the Larnaca Beachfront Blue Flag Beaches