Drosia Gardens Residences -overlooking the Larnaca Salt Lake less than 3 kilometres to the Larnaca Beachfront Blue Flag Beaches.